Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2008/2-821 E.N , 2009/24 K.N.

İlgili Kavramlar

NAFAKA ALACAĞI VE BOŞANMA
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki “Nafaka ve Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Beyşehir Asliye Hukuk(Aile) Mahkemesince nafaka davasının kısmen kabulüne, boşanma davasının reddine dair verilen 7.2.2007 gün ve 2005/291 E., 2007/22 K., sayılı kararın incelenmesi davalı-karşı davacı A……. C…… vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 17.04.2008 gün ve 2007/7830 E., 2008/5481 K. sayılı ilamı ile;

(…Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. (HUMK.76 m.) Davalı-davacı koca dava dilekçesinde Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayandığından delillerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı-karşı davacı A……. C…… vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle;

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.06.2006 gün ve 2006/2-488 esas, 2006/480 karar sayılı ilamında da aynı ilkenin kabul edilmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı-karşı davacı A……. C…… vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 28.01.2009 gününde, oybirliği ile karar verildi.