Nafakanın Kaldırılması

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2010/2-680 E.N , 2011/39 K.N.

İlgili Kavramlar

BOŞANMA
NAFAKANIN KALDIRILMASI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki “boşanma ve nafakanın kaldırılması ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.1.2008 gün ve 2007/975 E. 2008/26 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30.09.2009 gün ve 2008/13671 E. 2009/16276 K. sayılı ilamı ile,
(…Davacı dava dilekçesinde delillerini bildirmiştir. Davacı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmiştir. Davacının, tanıkları dinlenmeden ve dayandığı dava dosyası getirtilmeden, tüm deliller birlikte değerlendirilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.