Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayet Durumu

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:
K:
T:13.03.2002

4721 SAYILI YENİ TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 337. MADDESİNE GÖRE EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYET DURUMU

4727 sayılı Yeni Türk Medeni Kanununun 337. maddesinin 1. fıkrasına göre evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya aittir. 4722 sayılı Türk Medeni
Kanununun Yürürlüğe Uygulama şekli hakkındaki Kanunun 12. maddesi uyarınca Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce sahih olmayan nesepli çocuklar hakkında Yeni Madeni Yasanın yürürlüğünden itibaren bu kanunun soy bağına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu esas gözönünde tutularak davanın çözümlenmesi gerekir.

4721 s. MK. m. 12, 337/1

Taraflar arasındaki davanın vapılan muhakemesi sönunda mahalli mah-kamece verilen ve hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi görüsülüp düşünüldü. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı (yeni) Türk Medeni Kanununun 337. maddesinin 1. fıkrasına göre “… ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir…” Türk Medeni Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe giren 4722 sayılı ‘Türk Medeni Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 12. maddesinde..” Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sahih olmayan nesepli cocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak bu kanunun soybağına ilişkin hükümlerine tabi olacagı” ongorülmus, aynı maddenın 2. fıkrasında da “… bu çocuklar vesayet altında iseler; velayetin kaldırılmasını (nez’ini) gerektiren sebepler olmadıkça en eç 1 yıl içinde velayet hükümlerine tabi olacakları…” belirtilmiştir. Dava kamu düzeni ile ilgilidir.
Davacı ve davalıya ait nufus kayıtlarının getirtilmesi, boşanma kararının kesinlestiği tarihin tesbitı, cocugun doğum tarihinin saptanması ve nüfusa nerede kayıtlı olduğunun belirlenmesi; ve davanın yukarıdaki hükümler gözetilerek sonuca bağlanması gerektiği gözetilmelidir.
Sonuç : Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 14.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:YKD – 2002/7 – Sayfa:1016