Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Hukuk Genel Kurulu 2009/15404 E., 2010/17422 K.
EVLİLİK BİRLİĞİ

İHTAR

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 166 ]

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir (TMK.md.166/1).

Davacı tanıklarının beyan ettikleri olaylardan sonra davacının, eşine eve dönmesi için ihtar gönderdiği anlaşılmaktadır. İhtar gönderilmiş olması, bundan önceki olayların affedildiğini veya en azından hoşgörüyle karşılandığı gösterir. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar ise boşanma sebebi olmaz. İhtardan sonra da davalıdan kaynaklanan evlilik birliğini temelinden sarsan nitelikte bir olayın varlığı iddia ve ispat edilmemiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.25.10.2010(Pzt)