Boşanmada Nafaka

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2001/16817
K:2002/3406
T:12.03.2002

Taraflar arasındaki dayanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiZen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle durusma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Şaban Arıcan vekili Av.Neşe Deniz geldi. Temyiz eden karşı taraf tebligata ragmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması icin duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : l -Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık gorülmemesine gore davalının tum, davacının aşagıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Zabıta arastırmasında, kadının Samsun Devlet Hastanesınde temizlik işçisi olarak calıştığı belirtilmiştir. Mahkemece; bu işin devamlı olup olmadığı, buradan ne miktar gelir elde ettiği ilgili kurumdan araştırılıp, davalının boşanma sonucu yoksulluğa düşüp düşmedigi belirlenip sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekir. Eksik inceleme ile yazılı sekilde yoksulluk nafakası takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmun ikincı bentte gösterilen sebeple yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, kararın bozma dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 250.000.000 Tl vekalet ücretinin davalı Süreyya’dan alınıp davacı Şaban’a verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.