Boşanma Tedbir Nafakası

2. Hukuk Dairesi 1997/9403 E., 1997/10921 K.
ARA KARARI

BOŞANMA

DÜZELTEREK ONAMA

TEDBİR

TEDBİR NAFAKASI

“İçtihat Metni”
T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar
97/9403 97/10921
17.10.1997

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Tedbirlere ilişkin ara kararları da temyiz incelemesi sırasında
düzeltilerek onanabilir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm boşanma ve tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle,
evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Davacının temyiz itirazları yönünden:
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde
bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün
onanması gerekir.
2- Davalının temyizine gelince;
Davadan önce veya davanın devamı süresinde ittihaz edilen
tedbirlerinde esasın incelenmesi sırasında temyiz tetkikatına tabi tutulması
mümkündür (Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 16.02.1973 tarihli 787/910 sayılı
kararı). Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 137. maddesi uyarınca boşanma
davasına bakan hakim gerekli tedbirleri kendiliğinden almak zorundadır. Bu
sebeple tedbir nafakasının dava tarihinden sonraki bir tarihten başlatılması
doğru değilse de bu yönün düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını
gerektirmediğinden 28.03.1997 tarihli ara kararında tedbir nafakasının
başlama tarihine ilişkin “28.02.1997 tarihinden” sözlerinin çıkarılmasına ve
yerine “dava tarihi olan 13.09.1996 tarihinden” sözlerinin eklenmesine,
davalı yönünden ara kararının ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle onanması
gerekmiştir.
SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen sebeple
REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine,
peşin alınan harcın mahsubuna, davalının temyiz itirazlarının ise 2. bentte
gösterilen sebeple kabulüyle 28.03.1997 günlü ara kararının açıklandığı üzere
düzeltilmesine ve hükmün ONANMASINA, temyiz peşin harcının davalıya geri
verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 17.10.1997 (Cuma)