Boşanma Tedbir Nafakası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:1999/13050
K:2000/317
T:20.01.2000

Taraflar arasındaki dayanın yapılan muHakemesi sonunda mahalli mahkemeçe verilen hüküm yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüsülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- a ) Davalı 12 Milyon lira yoksulluk nafakası isteğinde bulunmuştur. İstek aşılarak yazılı şekilde nafaka takdiredilmesi isabetsizdir.
b ) Boşanma sırasında istenilen yoksulluk nafakası boşanmanın ekini ( fer’isini ) oluşturur. Yargılamanın her aşamasında yazılı yahut sözlü olarak talep edilmesi imkan dahilindedir. Sozlü isteğin değer ifade edebilmesi için tutanaga gecirilmesi zorunludur. İstek uzerinden basvurma ve nisbı harç alınmayacağı gibi kabul ve reddedilen kısımlar üzerinden de taraflar yararına vekalet ücreti takdir edilemez. Acıklanan hususların dikkate alınmaması da yerinde değildir.
c ) Hüküm fıkrasının infazda karısıklık yaratmayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. ( HUMK. m.388 ) Hüküm fıkrasına yoksulluk nafakası yerine yalnızca nafaka sozcügünun yazılması ve yıne yargılama masraflarının davalıdan tahsil edilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulmasına usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün ikinci maddenin ( a, b, c ) bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının ise REDDİNE, temyiz peşin harcının yatıran geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 20/01/2000 ( Perşembe )