Boşanma Kusur Tazminat

2. Hukuk Dairesi 1998/3787 E., 1998/4945 K.
BOŞANMA

EVLİLİK BİRLİĞİNİN YENİDEN KURULAMMASI

FİİLİ AYRILIK

KUSUR

MADDİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT

TAZMİNAT

“İçtihat Metni”
T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :
Esas Karar
98/3787 98/4945
YARGITAY İLAMI

27.4.1998

Özet:Daha önce açtığı boşanma davası ret edilen kişi başkaca bir olay
ortaya koyup ıspat etmedikçe fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası açan kişi
olsa dahi tam kusurludur. İsteği halinde diğer şartları varsa maddi tazminat
öder.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm tazminat ve nafaka yönleri temyiz edilmekle evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Kesinleşin boşanma konusunda yeniden hüküm kurulması doğru değilse
de bu yön, sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamış yanılgıya
işaret edinilmekle yetinilmiştir.

2-#Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm
verilmiş olmasına göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yersizdir.

3-İştirak nafakası velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın çocuğun
bakımına katkısı için verilir. Oysa yoksulluk nafakası boşanma yüzünden
yoksulluğa düşen ve kusuru daha az olan eşe verilir. Bu nedenle mahiyetleri
farklıdır. O halde davalıya yoksulluk nafakası hükmedilecek yerde iştiak
nafakasına hükmolunması bozma nedenidir.

4-Boşanma davası açan ve davası reddedilen davacı daha sonra Medeni
Kanunun 134/4. maddesi uyarınca boşanmaya neden olan olaylarda tamamen
kusurludur.

Medeni Kanunun 143/1. maddesi mevcut ve hatta muntazar (beklenen) bir
menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kabahatsiz karı veya kocanın,
kabahatli olan taraftan maddi tazminat isteyebileceğini, 152. maddeside, evin
seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde geçindirilmesinin kocaya ait
olduğunu öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda
kadının hiçbir kusurunun olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu kadın, en
az eşinin desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve
ekonomik durumları ile hakkaniyet ilkesi (MK.Md,4) dikkate alınarak kadın
yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate
alınmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışındak kalan temyize konu kesimlerine
yönelik temyiz itirazlarının 2. bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE,
2-Hükmün 3 ve 4. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.
27.4.1998 (Pzt)