Boşanma Davasından Feragat

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2007/18582 E.N , 2008/17474 K.N.

İlgili Kavramlar

TEMYİZ
DAVADAN FERAGAT

Özet
KARARIN TARAFLARA TEBLİĞİNDEN SONRA DAVACININ FERAGAT DİLEKÇESİ VERMESİ ÜZERİNE MAHKEMENİN KENDİ KARARINI KENDİSİNİN KALDIRMASI İSABETSİZDİR. FERAGAT DİLEKÇESİ TEMYİZ DİLEKÇESİ GİBİ İŞLEME TABİ TUTULMALIDIR.
İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm 27.07.2007 tarihli ek karar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mahkemelerin yasada gösterilen istisnalar dışında hükümlerini kendilerinin kaldırmaları mümkün değildir. İlk derece mahkemelerinin kararlarını bozup kaldırma yetkisi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 428. maddesi ve Yargıtay Kanunu’nun 1. maddesine göre münhasıran Yargıtay’a aittir.

Davacı 10.05.2006 tarihinde boşanma davası açmış, mahkemece 19.06.2006 tarihinde boşanmaya karar verilmiştir. Karar taraflara tebliğe çıkmış ve davacı 27.07.2007 tarihli dilekçe ile hüküm kesinleşmeden davasından feragat etmiştir.

Mahkemece 27.07.2007 tarihli ek karar ile davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Mahkemenin feragat dilekçesi üzerine kendi kararını kendisinin kaldırması isabetsizdir. Feragat dilekçesinin bir temyiz dilekçesi gibi işleme tabi tutularak boşanma dosyası Yargıtay’a gönderilmelidir. Yargıtay “feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmek üzere kararın bozulmasına” karar verdikten sonra yerel mahkeme tarafından davanın feragat nedeniyle reddine karar verilebilir. Bu nedenle ek kararın bozularak kaldırılmasına ve davacı kadıhın feragat dilekçesi dikkate alınarak boşanma istemi konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle 27.07.2007 tarihli ek kararın bozplarak kaldırılmasına, boşanma hükmünün feragat konusunda bir karar verilmek üzere (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmeline, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açıli olmak üzere, 22.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.