Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/2692
K:2002/3637
T:15.03.2002

Taraflar arasımdaKi davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda Tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup geregi gorüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındıgında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Hukuk Usulu Muhakemeleri Yasasının 9/son maddesi; boşanma davasının davacının ikametgahı veya eslerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlıkte oturdukları yer mahkemesinde acılabileceğini hükme baglamıştır. Taraflar Gürün nufusuna kayıtlıdır. Yetki itirazının esasa girilmeden once hadise seklinde incelenmesi zorunludur. ( HUMK.m.222-225 )Mahkemece tarafların delillerinin toplanılması sonucu uyarınca karar verılmesi gerekir. Delil toplanmadan, gerekçesi açıklanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.