Boşanma Davasında Nafaka

2. Hukuk Dairesi 1995/8655 E., 1995/10533 K.
BOŞANMA

DAVET

İHTAR

NAFAKA

TEDBİR NAFAKASI

TERK

TERKTE HAKLILIK

“İçtihat Metni”
T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

E:95/8655
K:95/10533
T:17.10.1995

Özet:Medeni Kanunun 132. maddesi uyarınca açılan boşanma davasında
ihtar alan üç ay içindeki bir tarihte çağırılan eşin açtığı tedbir nafakası
davası kabul edilmişse, eşlerin ayrı yaşamada haklı olduğu hükmen tesbit
edildiğinden ihtar sonuç doğurmaz.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün;
Dairenin 6.6.1995 gün ve 3987/6657 sayılı ilamiyle onanmasına karar
verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak
okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.
Toplanan deliller ve nafaka dosyasının incelenmesine davalının
27.1.1994’te müşterek evi terkettiği davacının 11.4.1994 ihtar isteğinde
bulunduğu bu konudaki kararın 21.4.1994’te tebliğ edildiği davalı kadının
ise 17.2.1994’te açtığı tedbir nafakasına ilişkin dava sonucu verilen kararı
10.6.1994’te kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Medeni Kanunun 132. maddesine göre davalının evlenmenin kendisine
yüklediği görevleri ifa etmemek maksadiyle müşterek evi terketmesi ve istek
tarihine kadar 2 aylık sürenin geçmiş olması gerekmekte olup davalının nafaka
davası kabul edildiğine göre dava tarihi olan 17.2.1994 günü itibariyle ayrı
yaşamakta hakkı olduğu sabit bulunduğundan ihtar geçersizdir.
Bu itibarla hükmün bozulması gerekirken temyiz incelemesi sırasında
bu yön gözden kaçmış ve hüküm onanmış olmakla onama kararının kaldırılması ve
hükmün bozulması uygun düşmüştür.

S O N U Ç : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 ve 442 maddeleri
gereğince karar düzeltme isteğinin kabulüne 3987/6657 sayılı onama kararının
kaldırılmasına ve hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 17.10.1995

 

MUHALEFET ŞERHİ

Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 440. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uygun olmayan karar
düzeltme isteğinin reddi görüşündeyiz. Bu itibarla sayın çoğunluğun görüşüne
katılmıyoruz.

Üye Üye