Boşanma Davasında Kadının Hakları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/5262
K:2002/6219
T:09.05.2002

Taraflar arasındaki davanın yaPılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm maddi-manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup geregi gorüşülüp düşünüldü.
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına gore kocanın temyiz itirazları yersizdir.
2-Kadının temyizine gelince;
a )Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerinin ağırlıgına nazaran kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Medeni Yasanın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkeside nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat ( MK.143/1 ) takdiri gerekir. Yazılı şeklide hükum kurulması bozmayı gerektirmiştir.
b )Maddi ve manevi tazminat boşanmanın fer’inı oluşturur bosanma davasının devamı sırasında istenirse peşin harca tabi değildir.Ancak boşanma davası sonuçlandıktan sonra istendiğinde bu konuda hüküm kurulabilmesi için peşin harcı yatırılarak usulüne uygun dava açılmış olması gerekir.
Kadının boşanma davasının devamı sırasında bir manevi tazminat istegi yoktur. Boşanma kararı 5.7.2000 de kesinleşmiştir.Kadın bundan sonra manevi tazminat talep etmiş ıse de harcını yatıracak usulune uygun dava acmamıstır.Bu yön gözönünde tutulmadan taraflar arasında kesin hüküm teşkil edecek biçimde ret kararı verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple davacı kadın lehine BOZULMASINA; davalının temyiz itirazlarının l.bentte gösterilen sebeple reddine, aşağıda yazılı harcın kocaya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran kadına geri verilmesin oybirliğiyle karar verildi. 9.5.2002