Boşanma Davasında 3 Yıllık Süre

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/3655
K:2002/4212
T:25.03.2002

TaRaflar arasındaki davanın yapılan mühakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup ğeregi görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının nafakaya yönelik temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince:
Davacının açtığı red ile sonuçlanan ilk boşanma davasından sonra tarafların bir araya gelip evlilik birliğini sürdürdükleri sabittir. Şu halde önceki olaylar hoşgorü ile karşılanmış olup bu davada boşanma sebebi yapılamaz.
Öte yandan davacının tanık olarak dinletmek istediği Meryem 1991 doğumlu olup, tarafların müşterek cocuğudur. Mahkemece yaşı nazara alınarak dinlenilmesi istegi red edilmiştir. Henuz 10 yasında olan Meryem’ın anne ve babası arasında görülen boşanma davasında taraflardan birisinin lehine, diğerinin de aleyhine beyanda bulunmaya mecbur bırakılması onun ruhsal yapısını olumsuz yönde etkileyecektir. Kaldı ki davacı da bu tanığın hangi somut olay hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklamamıştır. Türk Medeni Kanunu çocuğun korunması ile ilgili tedbirleri hakimin resen alması gerektiğini öngormüstür. Kücuk Meryem’in anne ve babası aleyhıne tanıklıga zorlanması onun ruhsal durumunu olumsuz etkileyeceği sebebiyle hakimin görevi gereğince çocuğu koruma anlamında onu tanık olarak dinlememesi doğru olup karar bu yönden de doğrudur.
SONUÇ: Temyize konu kararın birinci bentte gösterilen sebeplerle oybirliğiyle, ikinci bentte gösterilen nedenlerle oyçokluğuyla ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna karar verildi. 25.03.2002.