Boşanma Davası Tebligat

2. Hukuk Dairesi 2006/18513 E., 2007/13729 K.
TEBLİGAT İADESİ

TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ

YARGILAMANIN İADESİ

 

“ÖZET”

ÖZET: HUMK’NIN 445/8. MADDESİNE İLİŞKİN OLARAK YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİNDE BULUNMA HAKKI, DAVAYA VEKİL VEYA TEMSİLCİ OLMAYAN KİMSENİN HUZURU İLE BAKILIP HÜKÜM VERİLMİŞ OLAN TARAFA AİTTİR. DAVACI KOCANIN, DAVALI KADININ ADRESİNİ BİLEREK YANLIŞ GÖSTERDİĞİ, BU ADRESTE DAVALI KADININ BİR KARDEŞİ OLMADIĞI HALDE, BU KİŞİYE TEBLİGAT YAPILARAK YOKLUĞUNDA BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE TEBLİGAT HİLESİ YAPTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİNİN KABULÜ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Davacı kadın; yokluğunda yargılaması yapılıp kesinleştirilmiş bulunan boşanma davasında, davacı kocanın vekilinin, davadan önce barodan kaydının silinmiş olması nedeniyle davacıyı temsil edemeyeceğinden, HUMK’nın 445/8. maddesi yanında, tebligat hilesi sonunda yargılamaya katılamadığını ileri sürerek de, yargılamanın iadesi isteminde bulunmuştur.

HUMK’nın 445/8. maddesine ilişkin olarak yargılamanın iadesi isteminde bulunma hakkı, davaya vekil veya temsilcisi olmayan bir kimsenin huzuru ile bakılıp hüküm verilmiş olan tarafa aittir. Diğer tarafın davada vekil veya mümessil olmayan kişiler tarafından temsil edilmiş olduğu gerekçesi ile yargılamanın iadesi isteminde bulunması mümkün değildir. Bu nedenle olaya HUMK’nın 445/8. maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Davacı, boşanma davasının yargılaması sırasında tebligat hilesi yapılmış olduğunu ileri sürerek, HUMK’nın 445/7. maddesine de dayanmıştır. Toplanan delillerden, koca tarafından açılmış bulunan boşanma davasında, davacının, davalı kadının adresini bilerek yanlış gösterildiği, bu adreste davalı kadının Mine isimli bir kardeşi olmadığı halde, bu kişiye tebligat yapılarak, karısının yokluğunda davaya devam edilerek boşanmaya karar verilmesini sağlamak suretiyle, tebligat hilesi yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle HUMK’nın 445/7. madde koşulları oluştuğundan, yargılamanın iadesi isteminin kabul edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

2- HUMK’nın 450/1. maddesinde, yargılamanın iadesi isteminin yasaya uygun bulunarak kabul edilmesi halinde, yeniden yargılama yapılarak, önceki hükmün, tamamen ya da kısmen değiştirilebileceği belirtilmiştir.

HUMK’nın 445/7. madde koşullarının oluşmuş bulunması karşısında, 450/1. madde uyarınca, kadına yeniden boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinin tebliği ile gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre boşanmaya ilişkin olarak hüküm kurulması gerekirken, HUMK’nın 450/2. maddesi uyarınca hükmün iptali ile yetinilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA),

diğer temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.