Boşanma Davası Avukat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/2592
K:2002/3366
T:11.03.2002

Teraflar arasindaki davanın yaPılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemeçe verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 388/son maddesi; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında, acık, şüphe ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde gösterilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Başka bir belgeye atıf yapılarak karar verilemez. Bu yon üzerinde durulmadan 2001/31 sayılı dosyaya işaret edilerek yazılı şekilde yoksulluk nafakası takdir edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2-Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne sahsiyet haklarına ozellikle aıle bütünlüğune yapılan saldırının ağırlıgına nazaran kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır.
Medeni Yasanın 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi de nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat ( MK.143/2 )takdiri gerekir. Yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
3-Medeni Kanunun 143/1. maddesi mevcut ve hatta muntazar ( beklenen )bir menfaati bosanma yüzunden haleldar olan kabahatsiz karı veya kocanın, kabahatli olan taraftan maddi tazminat isteyebilecegini, 152. maddeside, evin seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde gecindirilmesinin kocaya aıt olduğunu öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda kadının hiçbir kusurunun olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu kadın, en az eşinin desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 )dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeplerle BOZULMASINA temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.