Boşanma Davası

2. Hukuk Dairesi 1998/8155 E., 1998/9728 K.
BOŞANMA

FERAGAT

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

İLK BAĞLILIK

KESİN HÜKÜM

TEMYİZ

TEMYİZ SEBEPLERİ

USUL

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar

98/8155 98/9728

YARGITAY İLAMI

23.9.1998

 

Özet:Davacı davadan feragat etmesine, rağmen davalı davanın devamını
isteyip boşanma elde edemez.

Feragata rağmen dava kabul edilip boşanmaya karar verilmesi halinde bu
konu dışında diğer feriler temyiz edilse dahi karar kamu düzeni sebebiyle
boşanma yönünden de bozulabilir.

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm manevi tazminat ve şahsi münasebet yönlerinden temyiz
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Davadan ferağat kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Kamu düzeniyle
ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında kendiliğinden nazara
alınır(HUMK. md. 95, 439/son).

 

Davacı vekili 12.02.1998 tarihli oturumda davadan ferağat etmiş,
davalının ferağatı kabul etmediğini belirtmesi üzerine mahkemece yargılamaya
devam olunarak boşanmaya karar verilmiştir. Davalı hükmü manevi tazminat ve
şahsi ilişki yönlerinden temyiz etmiştir. Kişisel ilişki boşanma hükmünün
fer’i niteliğinde olup (M.K. 148), böylece boşanma konusu da temyiz
kapsamındadır. Ayrı bir isteğe tabi olmayan konuları bölmek mümkün olmaz.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 439/2. maddesi hükmü gereği Yargıtay iki
tarafın iddia ve müdafaları ile bağlı olmayıp, kanunun açık maddesine aykırı
hükmü temyiz eden tarafında açıklamadığı sebeplerlede bozmak zorundadır. Hele
bu ayrılık kamu düzenine açık bir aykırılık ise Yargıtay bunu öncelikle
dikkate almalıdır.

 

Ferağat halinde mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekir.
Burada mahkemenin yapacağı iş bu durumu tesbit etmekten ibarettir. Ferağat
beyanının açıklanmasından itibaren “ dava “ tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan
kalkar. Bu yön kamu düzenine ilişkin olduğundan resen dikkate alınır. Nitekim
Hukuk Genel Kurulu 15.03.1972 tarihli ve 277/176 kararında; hak düşürücü süre
geçtikten sonra açılıp mahkemece bu durum dikkate alınmadan esas hakkında
karar verilip, Yargıtay’ca başka yönden bozulup, bu bozma kararına uyulması
olayında “ aleyhe bozma yasağının uygulanamıyacağına, hak düşürüçü sürenin
geçmiş bulunması nedeniyle dava hakkının ortadan kalktığına, bu yön kamu
düzenine ilişkin olduğundan herzaman resen gözönünde tutulacağına karar
vermiştir.

 

S O N U Ç : Boşanmaya ve fer’ilerine ilişkin hükmün açıklanan nedenle
BOZULMASINA, bozma bapsamına göre davalının diğer temyiz istemlerinin
incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine
oyçokluğuyla karar verildi. 23.09.1998 (Çar.)