Boşanma da Çocuğun Velayeti

8. Ceza Dairesi 1990/6298 E., 1990/7298 K.
ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE AYKIRI DAVRANIŞ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi

E. 1990/6298
K. 1990/7298
T. 24.9.1990
ÖZET : Boşanma ilamında, çocuğun anne yanında geçireceği her hafta sonunun
ayrı bir dönem olmasına göre, infazın engellenmesi olayında şikayete konu
edilen her dönem ayrı bir suç oluşturacağından, TCK.nun 80. maddesi
uygulanamaz.

(2004 s. İİK. m. 341)

Çocuk teslimi emrine muhalefetten sanık Hasan’ın yapılan yargılaması sonunda;
İİK.nun 341. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair,
(Fatih İcra Ceza Mahkemesi)nden verilen 14.3.1990 gün ve 710 esas, 138 karar
sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından
istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı’ndan tebliğname ile
11.7.1990 günü daireye gönderilmekle, incelenip gereği düşünüldü:

Anne-baba ile kişisel ilişkiyi düzenleyen boşanma ilamında, çocuğun anne
yanında geçireceği her hafta sonunun ayrı bir dönem olmasına, usulen
çıkarılan icra emrine rağmen bu dönemde çocuğun anne ile kişisel ilişki
kurmasına geçerli ve kabul edilebilir bir sebep olmaksızın çocuğu vermemek
yada evde bulunmamak biçiminde ilamın infazının engellenmesi ola-yında ayrı
ayrı şikayete konu edilen her döneme ait aykırılığın ayrı ayrı suç
oluşturacağı cihetle TCK.nun 80. maddesinin uygulanması gerektiği görüşünü
içeren tebliğnamediki düşünceye katılınmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, uygulanan kanun maddelerine kararda
yazılı gerektirici sebeplere göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz
itirazlarının reddiyle hükmün, İİK.nun 366. maddesi uyarınca (ONANMASINA),
24.9.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.