Boşanma Cinsel İlişki Kurmamak

2. Hukuk Dairesi 1995/7117 E., 1995/9764 K.
BOŞANMA

CİNSEL İLİŞKİ KURAMAMAK

ELVERİŞSİZLİK

“İçtihat Metni”
T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı

Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas Karar
95/7117 95/9764
3.10.1995

Özet:Cİnsel birleşme kurulamaması evlilik birliğini temelinden sarsar
ve boşanma sebebidir.
Muhalefet: Cinsel ilişki kurulamaması evlilikte elverişsizlik olup
boşanma sebebidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün tebligata rağmen taraflar adına
kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için bugün dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Kara Avrupası boşanma hukuku farklı esaslara dayalı olarak
geliştirilmiştir.
3444 sayılı yasa ile değişik Medeni Kanunun madde 134 ile kusur esası
terk edilmiş, boşanmada köklü sarsılma esası ön plana alınmıştır. Evliliğin
temelden sarsılması çeşitli sebeplerle oluşur. Eşlerden birinin kusuru ile
veya her ikisinin ortak kusuruyla oluşabileceği gibi eşlerin kusuru olmadanda
oluşabilir. Ancak tam kusurlu eş, kendi kusuru ile yarattığı olaylara
dayanarak boşanma elde edemez.
Davacı koca, eşinin kusurlu davranışı sebebiyle cinsel ilişkiye
giremediğini; davalı ve karşı davacı eş ise kocasının erken boşalması sonucu
cinsel ilişkiye giremediklerinden söz ederek karşılıklı olarak boşanma
isteğinde bulunmuşlardır. Taraflar genç yaşta olup 8 aylık evlidir. Alınan ve
taraflar iddialarını doğrulayan raporla davalı kadının halen bakire olduğu
anlaşılmaktadır. Evlilik iki ayrı cinsin bedensel ve ruhsal yönden
bütünleşmesidir. Karı-koca bir birine sadakat göstermeli, yardımcı olmalı,
tasa ve kıvancı paylaşmalıdır. Ancak karı kocayı bedensel ve ruhsal yönden,
bütünleştiren ana öğe uyumlu cinsel ilişkidir. Cinsel tatminsizlik daha önce
var olan sevgi ve saygıyı nefrete veya en azından isteksizliğe dönüştürür. Bu
hal eşlerin ruhsal bütünlüğünü bozar ve evlilik birliği temelinden sarsılır.
(YHGK. 14.5.1975 tarih 362-627 sayılı Y.2.H.D’nin 24.5.1983 tarihli ve
4572-4689 sayılı kararları)
Açıklanan gerekçeler doğrultusunda temelinden sarsılan birliğin
boşanma ile sona erdirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, yetersiz gerekçe ile
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ :Temyize konu hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine bozmada oybirliğiyle, gerekçede
oyçokluğuyla karar verildi. 3.10.1995