Boşanma Avukatı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/3275
K:2002/4157
T:22.03.2002

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gosterilen hüküm temyiZ edilmekle evrak okunup geregi görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı hallerde yetki itirazının ilk itiraz olarak ileri sürülmesi imkan dahilindedir. Davalı ilk itirazlarının tamamını ve esas dava hakkındaki cevabını ve varsa dillerini cevap dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren on gün veya hakim tarafından bir süre tayin edilmişse o süre içersinde mahkeme kalemine bildirmek ve bir örneğini de davacıya tebliği ettirmek zorundadır. ( HUMK.m.195 )
Dava boşanmaya ilişkindir. Adli tatilde bakılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu itibarla da cevap süresi 12.7.2001 de sona ermektedir. Ancak davalı süre sonunu beklemeden adli tatil içersinde 1.8.2001 de davanın esasına cevap vermiş, delillerini de göstermiştir. Bu dilekçede mahkemenin yetkisine yönelik itirazda bulunmamıştır. Aradan yirmi dört gün gectikten sonra ( cevap suresi dolmadan )25.8.2001 de yetki itirazında bulunmuştur. Cevap layihası ile isin esasına girildigıne gore, daha sonra yapılan yetki itirazı dinlenemez. ( HUMK.m.188 )Bu yön üzerinde durulmadan dilekçenin yetki yönünden reddedilmesi isabetsizdir.
2-Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 9/son maddesi; boşanma davasının davacının ikametgahı veya eşlerin davadan once son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde acılabileceğini hükme bağlamıştır. Toplanan delillerden davalının Sarıkamış nufusuna kayıtlı olduğu, polis olup vazifesi sebebiyle Erzincan’da oturduğu anlaşılmaktadır. İkametgahının Erzincan olduguna iliskin delil yoktur. Erzincan’daki evin 18.11.2000’de kıralandığı, davacının ( eşinin )üç gün kalıp babası ile İzmir’e gittiği de cevap dilekçesindeki sözler ile sabittir. Bu durumda eşlerin altı ay Erzincan’da oturmadıkları da bir gerçektir. Yetkili mahkemede doğru olarak da gösterilmemiştir. ( HUMK.m.23 )O halde yetki itirazı reddedilip işin esasının incelememesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün 1. ve 2. bentlerde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.