Anlaşmalı Boşanma

2. Hukuk Dairesi 2003/4172 E., 2003/5279 K.
ANLAŞMALI BOŞANMA

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

 

 

“ÖZET”

EVLİLİK EN AZ BİR YIL SÜRMÜŞSE, EŞLERİN BİRLİKTE BAŞVURMASI YA DA BİR EŞİN DİĞERİNİN DA VASİNİ KABUL ETMESİ HALİNDE EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILMIŞ SAYILIR. BOŞANMA KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN EŞLERİN SERBEST İRADELERİYLE BELİRLEYECEKLERİ ANLAŞMAYI HAKİMİN UYGUN BULMASI ŞARTTIR.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Hüküm açık infazda tereddüde yer vermeyecek şekilde olmalı ve hakimin tarafların boşanmanın mali sonuçları ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Oturma hakkı tanınan taşınmaz taraflara ait olmayıp, davacının babasına aittir. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi koşulları oluşmadığından buna uygun karar verilemez.

”Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı (TMK.md. 184/3) hükmü uygulanmaz” (TMK. md. 166/3)

Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi haller de tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde delilleri toplanıp Türk Medeni Kanununun 166 maddesinin 1, 2. ve 4. fıkralarına göre değerlendirme yapılmalıdır.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi şartları oluşmadan, tarafların delilleri sorulmadan ve gösterilen deliller getirtilip, tanıkları dinlenmeden olayların varlığının kabulü sonucu, boşanmaya karar verilmesi usul ve yasa hükümlerine aykırıdır.

Sonuç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeplerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 10.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.