Ankara da Boşanma Avukatı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2002/5905
K:2002/6776
T:20.05.2002

Taraflar arasımdaki dayanın yapılan muhakamesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı yan 11.1.2002 günlü dava dilekcesi ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ( TMK. Md.166/1 )boşanma davası açmıştır.
İlk oturum davacı vekilinin ” biz bu dava ile ilgili tanık temin edemedik toplanan delillere göre karar verilsin ” biçimindeki anlatımdan sonra söz alan davalı vekili ” tanıklarımız ve delillerimiz vardır onları sunmak için mehil istiyoruz” biçiminde beyanda bulunmuştur.Mahkemece yargılamaya son verilerek davacının geçimsizlikle ilgili tanık, delil ve belge ibraz etmediği gerekçesiyle davacının açmış olduğu davasını ispat edemediğinden boşanma davasının reddine karar verilmiştir.
Davalı yan evlilik birliğinin sürdürulmesinde kamu yararı bulunup bulunmadığının belirlenebilmesi için gosterecekleri delillerin toplanması gerektigi gerekcesi ile temyiz isteminde bulunmuştur.
Davacı davasından feragat etmemistir.
” Tahkikat hakimi ikı tarafın iddia ve müdafaalarıyla delillerini ve dava dosyasını tetkik eder… ve tahkikatın hitamını tefhim eder. ” ( HUMK.md.375 )Taraflara delil gösterme imkânı tanınmadan ya da gösterilen tüm deliller toplanmadan tahkikatın bittiğinden söz edilemez ve hüküm kurulamaz.Boşanma davalarının ozelliği gereği Türk Kanunu Medenisinin 166/3. maddesi şartlarının oluşması dışında davalının davayı kabulü, ya da maddi hadiselerle uyuşmaları hüküm icin yeterli degildir. ( TMK. md. 184/5 )
Eşler arasında Turk Medeni Kanununun 166/3. maddesı kosulları gerçekleşmemiştir. Bu durumda davalı tarafa delillerinin bildirilmesi için ( HUMK.md. 200, 180 )mehil verilmesi, delillerin toplanması, birlikte değerlendirilmesi sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının araştırılması gerekir. ( Y2HD-Davalı yanın göstereceği deliller toplanıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.